CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC TÚ

  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC TÚ

  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC TÚ

  Giá vật liệu và nhân công xây dựng tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

  Vừa qua, Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xác định giá vật liệu và nhân công xây dựng để lập đơn giá xây dựng cho Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1400/BXD-KTXD trả lời đơn vị này.

  Theo Bộ Xây dựng, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/205/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể đối với các trường hợp Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ nêu tại văn bản số 381/PVCG-KH như sau:

  1. Về giá vật liệu để lập đơn giá xây dựng:

  Phương pháp xác định chi phí vật liệu, giá vật liệu đến chân công trình đã được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD đã quy định: “Trường hợp giá vật liệu theo công bố giá của địa phương không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình, thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng đảm bảo nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật của vật liệu hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang được sử dụng ở công trình khác”.

  Như vậy, việc tổ chức điều tra, khảo sát các nguồn cung ứng vật liệu đáp ứng được các yêu cầu của dự án và có mức giá phù hợp với giá thị trường nhằm xác định giá vật liệu để lập dự toán xây dựng như Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ nêu tại văn bản số 381/PVCG-KH là phù hợp.

  2.Về giá nhân công để lập đơn giá xây dựng:

  Phương pháp xác định đơn giá của nhân công trực tiếp xây dựng đã được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Theo đó, đơn giá của nhân công trực tiếp xây dựng được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ căn cứ đặc điểm, tính chất, điều kiện của dự án, hướng dẫn của Thông tư số 05/2016/TT-BXD và Quyết định số 688/QĐ-UBND tiến hành điều tra, khảo sát giá nhân công theo thị trường áp dụng để lập dự toán xây dựng cho Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ là phù hợp.

  Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát giá nhân công theo cấp bậc thợ như hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD và giá vật liệu xây dựng theo thị trường như nêu tại mục 1 của văn bản này, Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để áp dụng.